Pravila takmičenja Astra Talent 2015

Okvir

1.1. Takmičenje podrazumeva događaj „ASTRA Talent 2015“ (u daljem tekstu „Takmičenje“) koji pokreće Organizator, čiji cilj je pozivanje dece uzrasta od 8 do 15 godina da koriste crteže, akvarele, slike ili bilo koju drugu dozvoljenu tehniku kako bi osmislili rođendansku čestitku povodom tridesetogodišnjice kompanije SES ASTRA.

1.2. Pravila i uslovi (u daljem tekstu „Pravila takmičenja”) navedeni u daljem tekstu definišu prava i obaveze učesnika u Takmičenju koje sprovodi Blumen group d.o.o. u ime kompanije ASTRA CEE Sp. z o.o. (u daljem tekstu „Organizator”). Uzimanjem učešća u Takmičenju, učesnici prihvataju uslove i pravila obuhvaćena ovim dokumentom.

Opšte odredbe

2.1. Takmičenje počinje 1. oktobra 2015, a biće završeno 30. novembra 2015. godine. Takmičenje će biti održano u sledećim zemljama: Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Poljskoj, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Rumuniji. Ova pravila Takmičenja su važeća za Takmičenje u Srbiji.

2.2. Javno glasanje biće otvoreno na strani www.astratalent.eu od ponedeljka, 16. novembra 2015. Glasanje će biti završeno u ponedeljak, 30. novembra 2015. godine, u ponoć.

2.3. Rezultati Takmičenja biće objavljeni na internet stranici Organizatora najkasnije tri nedelje nakon završetka Takmičenja.

2.4. Nagrade obezbeđuje Organizator. Organizator zadržava pravo da odabere pobednički rad i pobednika nagradi nagradom po svom izboru. Osvojene nagrade ne mogu biti potraživane sudskim putem, zamenjene drugim nagradama ili novčanim sredstvima. Nagrade će biti dostavljene na adresu pobednika putem kurirske službe.

2.5. U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009- Zakon) nagrade dobijene putem reklamnih konkursa ili javnih nadmetanja mogu biti podložne plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa važećim Zakonom. Sve eventualne troškove poreza na dodeljene nagrade će snositi Organizator.

Uslovi Takmičenja

3.1. Učesnikom Takmičenja se smatra svaki pojedinac (,,Učesnik“) koji postavi formular za prijavljivanje i sken ili kvalitetnu fotografiju rada na stranicu www.astratalent.eu. Postavljena slika mora biti u rezoluciji 1600 x 1200 pixela ili većoj. Važan uslov za učešće u Takmičenju i validnost rada je da se popune svi potrebni kontakt podaci obuhvaćeni formularom za prijavljivanje.

3.2. Takmičenje je otvoreno za sve pojedince koji ispune uslove obuhvaćene članom 1.1, i koji svoje radove predaju preko svojih obrazovnih ustanova (osnovnih škola) ili nadležnog nastavnika ili zakonskog staratelja. U svakom trenutku, učešće svakog od Učesnika u Takmičenju podleže saglasnosti njegovog/njenog zakonskog staratelja. Pismena potvrda saglasnosti biće potrebna da bi pobednici preuzeli nagradu.

3.3. Radovi i formulari za prijavljivanje poslati na bilo koji drugi način (poštom, elektronskom poštom, itd.) osim putem web strane www.astratalent.eu, neće biti uzeti u obzir.

3.4. Slanje radova koji su učestvovali u Takmičenju prethodnih godina, kao i radova izvedenih iz njih, nije dozvoljeno.

3.5. Svi radovi moraju biti formata A4 ili A3, vertikalno ili horizontalno orijentisani. Dozvoljene tehnike obuhvataju slikanje uljanim bojama, bojeni crtež, jednobojni crtež ili bilo koju drugu vrstu ručno rađenog crteža ili tehnike slikanja koja omogućava da rad bude skeniran kao 2D slika. Kompjuterska grafika nije dozvoljena.

3.6. Pobedničkim radovima će biti dodeljene robne nagrade.

3.7. Ukupno 9 radova u dve kategorije će biti nagrađeno. Stručni žiri će odabrati i oceniti 5 najboljih radova. Preostala 4 rada će biti odabrana putem javnog glasanja na web stranici Takmičenja. Biće odabrana 4 rada sa najvećim brojem glasova, a ukoliko bude više radova sa istim brojem glasova, presudna će biti popularnost pojedinačnih radova. Pobednicima koje odabere stručni žiri biće dodeljene sledeće nagrade: prvo mesto: iPad Air 32 GB WiFi; drugo mesto: iPad mini 16 GB WiFi; treće mesto: iPod Touch 5, 64 GB; četvrto mesto: iPod Touch 5, 32 GB; peto mesto: iPod nano 7, 16 GB. Pobednici javnog glasanja biće nagrađeni istom nagradom. Sva četiri mesta dobijaju teleskope marke Sky Watcher BK707AZ2.

3.8. Nakon objavljivanja rezultata Takmičenja, pobednici će biti kontaktirani putem elektronske pošte na adresu koju su uneli u formular za prijavljivanje. Pobednici treba da pošalju (i) original svog rada i (ii) original pismene potvrde saglasnosti zakonskog staratelja na adresu Agenta Organizatora naznačenu u nastavku teksta, u roku od 14 dana od dana objavljivanja pobednika. Nemogućnost dostavljanja originalnog rada za posledicu će imati oduzimanje prava na nagradu. Radove treba poslati na PRAM Consulting, Na Březince 6, 150 00 Prag 5, Češka Republika („Agent Organizatora”).

3.9. Radovi Učesnika Takmičenja ne smeju povređivati autorska prava drugih, niti bilo koja druga prava intelektualne svojine.

3.10. Organizator, članovi žirija ili bilo koji drugi partner NEĆE biti odgovoran učesnicima za: (i) bilo koje nastale troškove ili gubitak u vezi sa Takmičenjem; (ii) bilo koji gubitak nastao kao posledica očekivanja nagrade (iii) nemogućnost učesnika da razumeju svoja prava u vezi sa intelektualnom svojinom, ili bilo koja potraživanja trećeg lica u vezi sa intelektualnom svojinom.

3.11. Prijavljivanjem za Takmičenje, učesnici daju saglasnost da njihovi radovi mogu biti korišćeni u komercijalne i marketinške svrhe od strane Organizatora Takmičenja bez ograničenja i bez prava na potraživanje novčane nadoknade od Organizatora ili Agenta organizatora.

3.12. Prvih 5 pobedničkih radova odabraće stručni žiri koji sastavlja Organizator. Imena članova žirija i rezultati Takmičenja biće objavljeni na web strani Organizatora. Preostala 4 dobitnika biće izabrano putem javnog glasanja na web strani Takmičenja.

3.13. Organizator ne odgovara za tačnost odluke članova žirija i ostalih pojedinaca koji učestvuju u takmičenju.

3.14. Bilo koji alternativni vid skupljanja glasova poput robota, kupovine glasova, promena IP adrese ili slično nije dozvoljen. Zadržavamo pravo da isključimo iz takmičenja bilo koji crtež čak i u slučaju sumnje na prevaru, bez davanja razloga.

Humanitarni prilog

4.1. Humanitarni partner Takmičenja je organizacija ,,Doktori bez granica“ (u daljem tekstu „Partner”).

4.2. Organizator sa obavezuje da će donirati Partneru iznos od 2.000 EUR, koji će po zavšetku Takmičenja ili najkasnije do kraja 2015. godine biti prebačen na račun Partnera.

Razne odredbe

5.1. Organizator nije odgovoran za događaje koji su van njegove kontrole, kao ni za događaje koje nije u mogućnosti da predvidi uprkos odgovarajućoj profesionalnoj pažnji.

5.2. Organizator je u obavezi da postupa sa ličnim podacima učesnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 107/2012 - dr. zakon). Lične podatke učesnika Organizator će koristiti isključivo za potrebe obrade i ocenjivanja u sklopu Takmičenja. Pružanjem ličnih podataka za svrhe Takmičenja, učesnici, kao i njihovi zakonski staratelji, daju saglasnost Organizatoru da objavi ime, prezime i adresu nagrađenih učesnika Takmičenja. Učesnici pristaju da pruže lične podatke i potvrđuju da dobrovoljno daju saglasnost da se pruženi podaci obrađuju.

5.3. Učestvovanje u Takmičenju nije dozvoljeno zaposlenima Organizatora, njihovim članovima porodica i rođacima, kao ni partnerima projekta koji imaju veze sa komunikacijom u vezi sa Takmičenjem, obuhvatajući zaposlene, članove porodica i rođake. Lica navedena u ovom članu ni u kom slučaju ne ostvaruju pravo na nagradu.

5.4. Na sva pravna pitanja koja nastanu između Organizatora i Učesnika u toku ili u vezi takmičenja, primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o autorskom i srodnim pravima, kao i ostalo pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije. Nadležan će biti sud u Beogradu.

5.5. Organizator zadržava diskreciono pravo da otkaže, odloži ili izmeni uslove i pravila Takmičenja, kao i samo Takmičenje u potpunosti ili delimično. Organizator zadržava pravo da skrati trajanje, obustavi ili opozove Takmičenje ili da izmeni Pravila Takmičenja. Izmene Pravila Takmičenja ne obavezuju Organizatora da nadoknadi eventualne troškove učestvovanja koje su snosili učesnici.

Pravila Takmičenja stupaju na snagu 1. oktobra 2015. godine.