Pravidlá súťaže Astra Talent 2015

1. Zámer

1.1. Súťažou sa rozumie akcia „ASTRA Talent 2015“ (ďalej len „Súťaž“) vyhlásená Organizátorom, ktorej cieľom je zapojiť deti vo veku 8 až 15 rokov, aby prostredníctvom kresby, návrhu, maľby (či využitia akejkoľvek inej povolenej techniky) navrhli narodeninové priania k 30. výročiu spoločnosti SES ASTRA.

1.2. Tieto podmienky (ďalej len „Pravidlá Súťaže“) ustanovujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže, ktorej usporiadateľom je spoločnosť ASTRA CEE Sp. z o.o. (ďalej len „Organizátor“). Účasťou v Súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže.

2. Princíp súťaže

2.1. Termín začiatku Súťaže je 1. októbra 2015 a termín ukončenia Súťaže je 30. novembra 2015. Súťaž bude prebiehať na Slovensku, v Českej republike, Bulharsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a Maďarsku. Tieto pravidlá súťaže platia pre súťaž v Slovenskej republike.

2.2. Verejné hlasovanie bude spustené na stránke www.astratalent.eu v pondelok 16. novembra 2015. Verejné hlasovanie bude ukončené v pondelok 30. novembra 2015 o polnoci.

2.3. Výsledky Súťaže budú zverejnené na stránke Organizátora do troch týždňov od ukončenia Súťaže.

2.4. Ceny do Súťaže zabezpečuje Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o víťazoch a jemu/jej odovzdať cenu podľa vlastného uváženia. Ceny nie sú v prípade výhry právne vymáhateľné a žiadne alternatívy cien nie sú dostupné. Ceny budú zaslané na adresy výhercov doručovacou službou.

2.5. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

3. Princíp súťaže

3.1. Súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“) sa stáva každý, kto riadne vyplní Súťažný registračný formulár a nahrá svoj naskenovaný či kvalitne vyfotený obrázok (ďalej len „Súťažný príspevok“) na stránku www.astratalent.eu; nahratý Súťažný príspevok musí mať minimálne rozlíšenie 1600 x 1200 obrazových bodov, alebo vyššie. Účasť v Súťaži ako aj zaradenie nahraného Súťažného príspevku do Súťaže je podmienené vyplnením všetkých povinných údajov v Súťažnom registračnom formulári.

3.2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spĺňajúca podmienky definované v bode 1.1. a ktorej Súťažný príspevok bude do Súťaže zaslaný prostredníctvom svojej vzdelávacej inštitúcie (napríklad základnou školou) alebo zodpovedného pedagóga alebo zákonným zástupcom. Za každých okolností je podmienkou účasti Súťažiaceho v Súťaži súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu. Písomný súhlas bude vyžadovaný od Súťažiacich, ktorých kresby budú ocenené.

3.3. Súťažný príspevok a Súťažný registračný formulár zaslané iným spôsobom (poštou, e-mailom a pod.) než prostredníctvom rozhrania webovej stránky www.astratalent.eu nebudú akceptované.

3.4. Do Súťaže nemôžu byť prihlásené kresby, alebo inak upravené obrázky, ktoré už boli zaslané v predošlých ročníkoch Súťaže.

3.5. Súťažný príspevok musí mať formát A4 alebo A3 s ľubovoľnou orientáciou. Povolenými technikami sú grafika, olej, maľba, kresba, prípadne iná ľubovoľná technika ručnej kresby či maľby, ktorá umožňuje naskenovanie diela do 2D obrazu. Počítačová grafika nie je dovolená.

3.6. Víťazné Súťažné príspevky budú odmenené vecnými cenami.

3.7. Ocenených bude celkovo 18 Súťažných príspevkov v dvoch kategóriách. Odborná porota vyberie a ocení 5 najlepších Súťažných príspevkov. Ostané 4 súťažné príspevky vyberie široká verejnosť v hlasovaní na stránkach Súťaže. V prípade hlasovania širokej verejnosti rozhoduje počet hlasov, pri rovnosti počtu hlasov určí poradie hodnotenie jednotlivých Súťažných príspevkov. Súťažné príspevky vybraté odbornou porotou budú ocenené nasledovne: 1. miesto: iPad Air WiFi 32GB; 2. miesto: iPad Mini WiFi 16GB; 3. miesto: iPod Touch 5th gen 64GB; 4. miesto: iPod Touch 5th gen 32GB; 5. miesto: iPod Nano 7th gen 16GB. Súťažné príspevky vybraté v rámci verejného hlasovania budú ocenené rovnakou cenou; 1.-4. miesto získa teleskop Sky Watcher BK707AZ2.

3.8. Po vyhlásení víťazov Súťaže budú výhercovia kontaktovaní e-mailom na e-mailovej adrese uvedenej v Registračnom súťažnom formulári. Následne sú Súťažiaci povinní zaslať (i) svoj príspevok v originálnej podobe a (ii) písomný súhlas zákonného zástupcu na adresu Zástupcu Organizátora, ktorá je uvedená nižšie, do 14 dní od uverejnenia výhercov. Pokiaľ nebudú splnené tieto dve požiadavky, výhercovi zaniká nárok na výhru. Víťazné Súťažné príspevky zhromažďuje spoločnosť PRAM Consulting, Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika (ďalej len „Zástupca Organizátora“).

3.9. Súťažiaci zodpovedá za to, že ním vytvorené dielo neporušuje autorské práva inej osoby.

3.10. Organizátor, členovia odbornej poroty a ďalší partneri Súťaže nie sú zodpovední za: (i) prípadné náklady alebo možné straty, či iné záväzky, ktoré môžu vzniknúť Súťažiacim účasťou v Súťaži; (ii) akékoľvek straty z očakávaného zisku účastníkom; (iii) akékoľvek neporozumenie práv účastníka alebo akejkoľvek tretej strany vo vzťahu k duševnému vlastníctvu.

3.11. Súťažiaci, ktorí sa zapojili do Súťaže, bezpodmienečne súhlasia s tým, že ich Súťažné príspevky môžu byť ďalej použité na marketingové a obchodné účely Organizátora súťaže a to bez akýchkoľvek obmedzení a nároku na honorár, či iné protiplnenie zo strany Organizátora, či Zástupcu Organizátora.

3.12. Prvých 5 víťazných Súťažných príspevkov bude vybratých na základe hlasov odbornej poroty, ktorú zostaví Organizátor. Členovia poroty a výsledky Súťaže budú zverejnené na stránke Organizátora. Štyri dodatočné Súťažné príspevky budú vybrané v rámci verejného hlasovania na stránke Súťaže.

3.13. Organizátor ani Zástupca Organizátora nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov a vyhlásení členov poroty a ďalších osôb zapojených do Súťaže.

3.14. Pri hlasovaní nie je povolené používať žiadne nástroje ako sú automatické roboty, nákup hlasov, zmeny IP adresy a podobne. V takomto prípade si rezervujeme právo vylúčiť obrázok, aj v prípade podozrenia, bez udania dôvodu.

4. Charitatívny partner

4.1. Partnerom súťaže v oblasti charitatívnej činnosti sú Lekári bez hraníc (ďalej len "partner").

4.2. Organizátor venuje partnerovi sumu 2000 euro, ktorá bude najneskôr do konca roku 2015 zaslaná na účet partnera.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Organizátor nezodpovedá za udalosti mimo svojej kontroly a za udalosti, ktoré nemohol pri vynaloženej odbornej starostlivosti predvídať.

5.2. Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi účastníkov podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje Súťažiaceho bude spracovávať Organizátor, a to iba za účelom spracovania a vyhodnotenia tejto Súťaže. Poskytnutím osobných údajov pre potreby Súťaže súhlasí Súťažiaci s tým, že Organizátor je oprávnený zverejniť meno, priezvisko a adresu bydliska Súťažiaceho oceneného cenou v Súťaži. Súťažiaci súhlasí s tým, že poskytne osobné údaje a jeho súhlas na ich spracovanie je dobrovoľný.

5.3. Tejto Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci Organizátora Súťaže, ich rodinní príslušníci a blízke osoby (v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ani žiadny z partnerov projektu uvedených v akejkoľvek komunikácii súvisiacej s touto Súťažou, či zamestnanci, ich rodinní príslušníci alebo blízke osoby. V žiadnom prípade nemá žiadna z osôb uvedených v tomto bode (5.3.) nárok na získanie ceny.

5.4. Tieto Pravidlá Súťaže, právne vzťahy z nich vyplývajúce a ďalšie právne vzťahy vzniknuté medzi Organizátorom a Súťažiacim počas trvania Súťaže alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť v zmysle ustanovenia § 847 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory z týchto právnych vzťahov môžu byť predložené na rozhodnutie súdom Slovenskej republiky.

5.5. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, odložiť alebo upraviť túto Súťaž a tieto Pravidlá Súťaže, alebo akúkoľvek jej časť bez udania dôvodu. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať Súťaž, či zmeniť Pravidlá Súťaže. Zmena Pravidiel Súťaže nezakladá nárok účastníka Súťaže na náhradu nákladov vynaložených v Súťaži.

Pravidlá tejto Súťaže nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015.