Pravila natečaja Astra Talent 2015

1. Splošne določbe

1.1 Z natečajem ASTRA Talent 2015 (v nadaljevanju: natečaj) organizator vabi otroke stare med 8 in 15 let, k risanju, slikanju in ustvarjanju risb v-dovoljenih tehnikah, s katerimi bodo oblikovali čestitko ob 30. obletnici SES ASTRA.

1.2. Pravila natečaja Astra Talent 2015 (v nadaljevanju: Pravila natečaja) opredeljujejo pravice in dolžnosti sodelujočih v natečaju, ki ga organizira ASTRA CEE Sp. z.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

1.3. S sodelovanjem v natečaju se šteje, da se sodelujoči strinjajo s Pravili natečaja.

2. Splošne določbe

2.1. Natečaj se začne 1. 10. 2015 in konča 30. 11. 2015. Natečaj bo potekal v Bolgariji, na Hrvaškem, v Češki republiki, na Madžarskem, Poljskem, v Srbiji, na Slovaškem, v Sloveniji in Romuniji. Ta Pravila natečaja se nanašajo na organizacijo natečaja v Sloveniji.

2.2. Javno glasovanje bo potekalo na spletni strani www.astratalent.eu od ponedeljka, 16. 11. 2015, do ponedeljka , 30. 11. 2015, do polnoči.

2.3. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani organizatorja najkasneje v treh tednih po zaključku natečaja.

2.4. Nagrade bo prispeval organizator natečaja.

2.5. Davki in akontacija dohodnine: Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi, se v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 25% dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku. V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o dohodnini, bo bruto znesek nagrade in znesek plačane akontacije dohodnine vključen v informativnem izračunu dohodnine prejemnika nagrade. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno izpostavo in davčno številko).

3. Principi sodelovanja v natečaju

3.1. Sodelujoči (v nadaljevanju: sodelujoči) je vsakdo, ki pravilno/v skladu s pravili naloži izpolnjeni prijavni obrazec in skenirano čestitko oz. njeno fotografijo v visoki resoluciji (v nadaljevanju “prijava”) na spletno stran www.astratalent.eu. Predpogoj za sodelovanje v natečaju in za veljavnost prijave je obvezna izpolnitev vseh zahtevanih kontaktnih podatkov na prijavnem obrazcu.

3.2. Natečaj je odprt za vse, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v odstavku 1.1, katerih prijave bodo oddane preko izobraževalnih ustanov (npr. v osnovni šoli), preko učitelja ali zakonitega skrbnika. Ves čas sodelovanja mora imeti sodelujoči dovoljenje svojega zakonitega skrbnika. Za prevzem nagrade bo nagrajeni sodelujoči potreboval pisno soglasje zakonitega zastopnika.

3.3. Oblikovane čestitke in prijave se sprejemajo zgolj in samo preko spletne strani www.astratalent.eu. Prijave, poslane na drugačen način (po pošti, elektronski pošti ipd.), ne bodo sprejete.

3.4. Umetniška dela, ki so bila prijavljena na natečaj v preteklosti, ali njihove priredbe ne morejo biti prijavljeni na ta natečaj.

3.5. Prijavljena dela morajo biti v formatu A4 ali A3, v kateri koli orientaciji. Dovoljene tehnike so: slikanje in risanje v različnih tehnikah, oljne barve, tempere ipd. ali katera koli druga ročna tehnika risanja ali slikanja, ki bo lahko skenirana v 2D. Računalniške grafike niso dovoljene.

3.6. Zmagovalna dela bodo nagrajena.

3.7. Nagrade bodo podeljene devetim (9) delom, v dveh kategorijah. Žirija strokovnjakov bo izbrala in ocenila 5 najboljših prijavljenih del. Preostala 4 dela bo ocenila javnost preko spletnega glasovanja na spletni strani natečaja. Zmagovalno delo bo tisto, ki bo prejelo največ glasov. V primeru enakega števila prejetih glasov bo zmagovalec določen glede na število najvišje prejetih ocen posameznega dela. Nagrade, ki jih bo podelila žirija, so: 1. mesto: iPad Air, 32 GB WiFi; 2. mesto: iPad mini, 16 GB WiFi; 3. mesto: iPod touch 5, 64GB; 4. mesto: iPod touch 5, 32 GB; 5. mesto : iPod nano 7, 16 GB. Zmagovalci javnega glasovanja bodo prejeli enake nagrade; od 1. do 4. mesta bodo nagrajeni s teleskopi Sky Watcher BK707AZ2.

3.8. Po razglasitvi rezultatov bodo nagrajenci kontaktirani preko elektronske pošte, na elektronski naslov, ki so ga navedli ob prijavi. Zmagovalci bodo poslali (i) delo v originalu, (ii) v najkasneje štirinajstih dneh tudi soglasje zakonitega skrbnika v originalu in sicer na naslov organizatorjevega agenta, navedenega spodaj. Če zmagovalci ne bodo poslali originalnega dokumenta v navedenem roku, do nagrade ne bodo upravičeni. Naslov, na katerega je potrebno poslati originalni dokument, je: PRAM Consulting, Na Březince 6, 150 00 Prague 5, Češka (“agent”).

3.9. Sodelujoči v natečaju morajo zagotoviti, da njihova dela ne kršijo avtorskih pravic drugih.

3.10. Organizator, člani žirije ali katerikoli partner NISO odgovorni za: (i) katerekoli stroške ali izgubo ali odgovornost sodelujočih v natečaju, (ii), kakršno koli izgubo pričakovanega dobička sodelujočih, (iii) nerazumevanje pravic sodelujočih ali kogarkoli drugega v zvezi z intelektualno lastnino.

3.11. S sodelovanjem v natečaju se sodelujoči nepreklicno strinjajo, da bodo njihova dela morda uporabljena za marketinške ali komercialne namene organizatorja, brez kakršnih koli obvez ali plačila sodelujočemu ali kakršnem koli plačilu organizatorja njegovemu agentu.

3.12. Prvih pet del bo izbranih na podlagi glasov, podanih s strani strokovne žirije, izbrane od organizatorja. Člani žirije in rezultati natečaja bodo oznanjeni na spletni strani organizatorja. Štiri dodatna dela bodo izbrana z glasovi podanimi s strani javnosti na spletni strani natečaja.

3.13. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za točnost izjav članov žirije in drugih posameznikov, ki sodelujejo pri organizaciji natečaja.

3.14. Pri glasovanju ni dovoljeno uporabljati nikakršnih pripomočkov, kot so roboti, nakup glasov, sprememba IP naslova in podobno. Pridružujemo si pravico zavrniti vsakršno sliko, ki nakazuje na možnost zlorabe.

4. Dobrodelnost

4.1. Partner na področju dobrodelnosti so Zdravniki brez meja (v nadaljevanju “partner”)

4.2. Organizator se obvezuje, da bo partnerju doniral vsaj 2000 EUR. Znesek bo nakazan na transakcijski račun partnerja najkasneje do konca leta 2015.

5. Druge določbe

5.1. Organizator ne odgovarja za dogodke na katere nima vpliva, in za dogodke, ki jih ne more predvideti ali odvrniti niti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

5.2. Organizator zlasti ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju, na katere organizator nima vpliva, ter kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno nedelovanje spletne strani oz. spletne storitve organizatorja, ne glede na razloge za nedelovanje.

5.3. Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne s spletne stani oz. drugih mest objave in sodelujočega, ki je vsebino objavil, in izloči z natečaja. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do sodelujočega odstrani s spletnega mesta oz. drugih mest objave in izloči z natečaja.

5.4. Udeleženci natečaja izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v natečaju, uporabi za potrebe natečaja ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradnega natečaja). Udeleženec nagradnega natečaja ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov organizatorja. Organizator bo v primeru preklica soglasja zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. Nagrajenec organizatorju nagradnega natečaja izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradnega natečaja oz. prevzema nagrade. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev natečaja, so varovani v skladu z določbami tega poglavja ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter jih organizator in/ali tehnični izvajalec brez privolitve posameznika ne bosta posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene.

5.5. V natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju ali za organizatorja opravljajo storitve po pogodbi, njihovim ožjim družinskim članom in povezanim osebam kakor tudi vsem partnerjem v okviru projekta oz. natečaja, določenim v katerem koli sporočilu, ki se nanaša na natečaj, vključno z zaposlenimi, njihovimi ožjimi družinskimi člani in povezanimi osebami. V nobenem primeru osebe, navedene v tem odstavku, niso upravičene do morebitne nagrade.

5.6. Za natečaj, pravila natečaja, razmerja med organizatorjem in sodelujočimi ter za ostala pravna razmerja v zvezi z natečajem, ki niso posebej urejena v pravilih natečaja, se uporablja obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/2001, s spremembami in dopolnitvami) ter drugi relevantni zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. Udeleženci natečaja se zavežejo morebitne spore v zvezi z natečajem reševati sporazumno, v primeru, da sporazumna rešitev spora ni mogoča, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

5.7. Organizator natečaja si pridružuje pravico, da odpove, prestavi na kasnejši čas ali spremeni natečaj in Pravila natečaja delno ali v celoti. Organizator si pridružuje pravico, da skrajša čas, začasno ustavi ali odpove natečaj ali spremeni Pravila natečaja. Zaradi spremembe Pravil natečaja sodelujoči niso upravičeni do povračila stroškov, ki so nastali zaradi sodelovanja v natečaju.

Ta pravila natečaja stopijo v veljavo s 1. 10. 2015.