Podmínky soutěže Astra talent 2014

1. Rozsah soutěže

1.1 Soutěží se rozumí soutěž „ASTRA Talent 2014“ (dále jen „soutěž“), kterou vyhlašuje organizátor s cílem vyzvat děti ve věku 8 až 15 let, aby pomocí kresby, designu, malby nebo jiné povolené techniky navrhli narozeninové přání k 30. výročí společnosti SES ASTRA.

1.2. Tyto podmínky („pravidla soutěže“) stanovují práva a povinnosti účastníků soutěže organizované firmou ASTRA CEE Sp. z o.o. (dále jen „organizátor“). Zapojením se do soutěže účastníci vyslovují souhlas s pravidly soutěže.

2. Obecné podmínky

2.1. Soutěž bude zahájena 1. 10. 2015 a ukončena 30. 11. 2015. Soutěž se bude konat v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Rumunsku. Konkrétní ustanovení těchto pravidel se vztahuje na Českou republiku.

2.2. Veřejně hlasovat bude možné na webových stránkách www.astratalent.eu od pondělí 16. 11. 2014. Veřejné hlasování bude ukončeno v pondělí 30. 11. 2014 o půlnoci.

2.3. Výsledky soutěže budou uveřejněny na webových stránkách organizátora nejpozději do tří týdnů od ukončení soutěže.

2.4. Ceny do soutěže věnuje organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat vítězného účastníka soutěže a udělit mu cenu dle svého uvážení. Ceny pro vítěze nelze nárokovat zákonnými prostředky; nejsou k dispozici alternativní ceny. Ceny budou zaslány na adresy vítězů zásilkovou službou.

2.5. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být výhry z reklamních soutěží či ceny z veřejných soutěží předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona o daních z příjmů v aktuálním znění. Za zdanění výhry odpovídá výherce.

3. Zásady soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) je každá osoba, která řádně vloží na webové stránky www.astratalent.eu registrační formulář do soutěže a naskenovaný snímek nebo fotografii ve vysokém rozlišení (dále jen „příspěvek“); vložený snímek musí mít rozlišení 1600 x 1200 pixelů nebo vyšší. Důležitou podmínkou účasti v soutěži a platnosti vloženého příspěvku je vyplnění všech požadovaných kontaktních údajů v registračním formuláři do soutěže.

3.2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby splňující požadavek uvedený v odst. 1.1, které vloží svůj příspěvek prostřednictvím svého vzdělávacího zařízení (např. základní školy), učitele dohlížejícího na tvorbu soutěžního příspěvku nebo zákonného zástupce. Účast v soutěži je vždy podmíněna souhlasem zákonného zástupce účastníka soutěže. Aby vítězní účastníci obdrželi cenu, musí doložit písemný souhlas s účastí v soutěži.

3.3. Snímky a registrační formuláře do soutěže, které budou odeslány jinou cestou než prostřednictvím webového rozhraní www.astratalent.eu (poštou, e-mailem apod.), nebudou do soutěže zařazeny.

3.4. Do letošní soutěže nebudou přijímána díla, která byla do soutěže zaslána v předchozích letech, popř. z nich odvozená díla.

3.5. Příspěvky musí mít formát A4 nebo A3, s libovolnou orientací stran. Povolené techniky zahrnují čárovou grafiku, olejomalbu, malbu, kresbu či jinou ruční kreslířskou či malířskou techniku, která umožňuje naskenovat dílo do podoby dvourozměrného snímku. Počítačová grafika není povolena.

3.6. Vítězné příspěvky obdrží ceny.

3.7. Ceny budou uděleny celkem 9 příspěvkům ve dvou kategoriích. Pět nejlepších příspěvků vybere a ohodnotí odborná porota. Zbývající čtyři příspěvky vybere veřejnost prostřednictvím hlasování na webových stránkách soutěže. Při výběru bude rozhodující počet hlasů odevzdaných veřejností; při rovnosti hlasů rozhodne o pořadí příspěvku hodnocení popularity jednotlivých příspěvků. Odborná porota udělí následující ceny: první místo: iPad Air WiFi 32GB; druhé místo: iPad Mini WiFi 16GB; třetí místo: iPod Touch 5th gen 64GB; čtvrté místo: iPod Touch 5th gen 32GB; páté místo: iPod Nano 7th gen 16GB. Vítězové veřejného hlasování obdrží stejnou cenu; za první až čtvrté místo bude udělen teleskop Sky Watcher BK707AZ2.

3.8. Po vyhlášení výsledků soutěže budou účastníci kontaktováni e-mailem na adrese uvedené v registračním formuláři do soutěže. Vítězní účastníci budou povinni zaslat na níže uvedenou adresu zástupce organizátora (i) originál svého díla a (ii) originál písemného souhlasu jejich zákonných zástupců nejpozději do 14 dnů od vyhlášení vítězů. Pokud vítězný účastník nedodá originál příspěvku, pozbývá nároku na cenu. Příspěvky je nutné zaslat na adresu PRAM Consulting, Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „zástupce organizátora“).

3.9. Účastníci soutěže jsou povinni zajistit, aby jimi vytvořená díla neporušovala autorská práva jiných osob.

3.10. Organizátor, členové poroty a případní další partneři NENESOU odpovědnost za: (i) vzniklé výdaje, ztráty či odpovědnost účastníků soutěže v souvislosti se soutěží; (ii) ztrátu týkající se očekávaného zisku účastníka; (iii) skutečnost, že účastník neporozumí svým právům týkajícím se duševního vlastnictví, popř. právům třetí strany týkajícím se duševního vlastnictví.

3.11. Účastí v soutěži účastníci neodvolatelně souhlasí, že organizátor soutěže smí jejich díla dále používat k marketingovým a komerčním účelům bez jakýchkoliv omezení a bez nároků na odměnu či jinou platbu ze strany organizátora či zástupce organizátora.

3.12. Prvních pět vítězných příspěvků bude vybráno hlasováním odborné poroty, kterou jmenuje organizátor. Členové poroty a výsledky soutěže budou oznámeny na webových stránkách organizátora. Čtyři další vítězné příspěvků vybere veřejnost hlasováním na webových stránkách soutěže.

3.13. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost výroků členů poroty a jiných osob, které se na soutěži budou podílet.

3.14. Při hlasování není povoleno používat žádné nástroje jako jsou automatické roboty, nákup hlasů, změny IP adresy a podobně. V takovém případě si rezervujeme právo vyloučit obrázek, i v případě pouhého podezření, bez udání důvodu.

4. Charitativní činnost

4.1. Partnerem soutěže v oblasti charitativní činnosti jsou Lékaři bez hranic (dále jen „partner“).

4.2. Organizátor věnuje partnerovi částku 2000 euro, která bude nejpozději do konce roku 2015 zaslána na účet partnera.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.

5.2. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje soutěžícího bude zpracovávat pořadatel, a to pouze za účelem zpracování a vyhodnocení této soutěže. Poskytnutím osobních údajů pro potřeby soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a adresu bydliště účastníka oceněného v soutěži cenou. Účastník souhlasí s tím, že poskytne osobní údaje a že souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný.

5.3. Této soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci pořadatele soutěže, jejich rodinní příslušníci ani osoby blízké (ve smyslu ustanovení § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ani žádný z partnerů projektu, uvedených v jakékoli komunikaci související s touto soutěží, včetně zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a osob blízkých. Žádná z osob uvedených v tomto odstavci v žádném případě nemá nárok na získání ceny.

5.4. Tyto podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi pořadatelem a účastníkem během trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit ustanoveními § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Případné spory z těchto právních vztahů lze předložit k rozhodnutí soudu České republiky.

5.5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto soutěž a tyto podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část bez udání důvodu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu vynaložených nákladů.

Podmínky této soutěže nabývají účinnosti dne 1. října 2015.