Regulamin Konkursu „ASTRA Talent 2015“

1. Zakres Regulaminu

1.1. Konkurs „ASTRA Talent 2015“ (dalej zwany „Konkursem”) to projekt organizowany przez organizatora, którego celem jest zainteresowanie dzieci w wieku lat 8. – 15. lat rysowaniem, malowaniem, projektowaniem lub malowaniem, lub wykorzystaniem jakiejkolwiek innej dopuszczalnej techniki w celu zaprojektowania kartki urodzinowej z okazji 30 rocznicy firmy SES ASTRA.

1.2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem“), którego organizatorem jest ASTRA CEE Sp. z o.o. (dalej zwany „Organizatorem“). Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na podane niżej warunki niniejszego Konkursu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 października 2015 r. i trwa do 30 listopada 2015 r. Konkurs będzie przebiegać na terenie Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Serbii, Republiki Słowackiej, Słowenii oraz Rumunii.

2.2. Publiczne głosowanie rozpocznie się na stronie internetowej www.astratalent.eu w poniedziałek, 16 listopada 2015 r. Głosowanie zakończy się w poniedziałek 30 listopada o północy.

2.3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie internetowej Organizatora nie później niż trzy tygodnie po dacie zakończenia Konkursu.

2.4. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zwycięzcy i przyznania nagrody wedle własnego uznania. Nagrody nie podlegają żądaniom prawnym i nie mogą być wymienione na inne ani odpowiadający ekwiwalent pieniężny. Nagrody zostaną przesłane pocztą kurierską na adres wskazany przez Uczestnika.

2.5. Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody mogą być przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% ich wartości. Za pokrycie ewentualnych kosztów podatku dochodowego odpowiadają Zwycięzcy. Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wygrana, której jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

3. Zasady Konkursu

3.1. Uczestnikiem Konkursu staje się każdy, kto należycie prześle swój zeskanowany obrazek lub sfotografowaną w dobrej jakości fotografię (dalej zwane „Pracą”) na serwer www.astratalent.eu. Przesłany rysunek musi mieć rozdzielczość 1600 x 1200 pikseli lub wyższą. Istotnym warunkiem udziału w Konkursie, determinującym poprawność Zgłoszenia, jest poprawne podanie wszystkich danych kontaktowych w Formularzu Rejestracyjnym Konkursu.

3.2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w punkcie 1.1. za pośrednictwem swojej instytucji edukacyjnej (np. szkoły podstawowej) lub odpowiedzialnego nauczyciela lub prawnego opiekuna. W każdym przypadku udział w Konkursie wymaga zgody prawnego opiekuna Uczestnika. Pisemna zgoda będzie wymagana od wszystkich Zwycięzców przed przyznaniem nagród.

3.3. Prace przesłane inną drogą niż przez stronę www.astratalent.eu (np. pocztą, pocztą elektroniczną itp.) nie będą akceptowane.

3.4. Prace zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu lub ich pochodne nie zostaną dopuszczone do tegorocznego Konkursu.

3.5. Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie A4 lub A3, w dowolnej orientacji. Dopuszczalnymi technikami są: grafika, olej, malowanie, rysowanie, ewentualnie dowolna ręczna technika rysunkowa lub malarska, która pozwala na zeskanowanie dzieła na obraz dwuwymiarowy. Niedopuszczalna jest grafika komputerowa.

3.6. Autorom zwycięskich Prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

3.7. Nagrodzonych zostanie ogółem 9 Prac konkursowych w dwóch kategoriach. Jury złożone z ekspertów wybierze i nagrodzi 5 najlepszych Prac konkursowych. Kolejne 4 Prace konkursowe wybierze publiczność w głosowaniu na stronie Konkursu. O wyborze zdecyduje liczba głosów oddanych na daną Pracę, a w przypadku równej liczby głosów oddanych na więcej niż jedną pracę, o wygranej zdecyduje Ranking popularności każdej z Prac. Zwycięzcy w kategorii ocenianej przez jury otrzymają następujące nagrody: za miejsce 1. – iPad Air WiFi 32GB; za miejsce 2. – iPad mini WiFi 16GB; za miejsce 3. – iPod Touch 5 generacji 64GB; za miejsce 4. – iPod Touch 5 generacji 32GB; za miejsce 5.: iPod Nano 7 generacji 16GB. Zwycięzcy wyłonieni w drodze głosowania publiczności otrzymają teleskopy Sky Watcher BK707AZ2.

3.8. Po ogłoszeniu wyników do Zwycięzców zostanie wysłana wiadomość e-mail, na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Następnie Zwycięzcy są zobowiązani przesłać (i) oryginalne wersje swoich Prac oraz (ii) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie na adres Przedstawiciela organizatora w terminie do 14 dni od ogłoszenia zwycięzców. W przeciwnym razie tracą oni prawo do nagrody. Prace są zbierane przez PRAM Consulting, Na Březince 6, 150 00 Praga 5, Republika Czeska (dalej zwana „Przedstawicielem organizatora”).

3.9. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za to, aby dzieło stworzone przez niego nie naruszało praw autorskich innej osoby.

3.10. Organizator, członkowie jury, ani żaden z partnerów nie ponoszą odpowiedzialności za (i) żadne koszty lub straty Uczestników, poniesione w związku z udziałem w Konkursie, (ii) utraty spodziewanego zysku przez Uczestników, ani (iii) za niezrozumienie przez Uczestnika jego praw i obowiązków w związku z własnością intelektualną Uczestnika, jak również osób trzecich.

3.11. Uczestnik poprzez swój udział w Konkursie wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie jego pracy (dzieła, pracy malarskiej, grafiki, szkicu) do celów marketingowych i handlowych Organizatora, bez ograniczeń oraz bez prawa do wynagrodzenia ani innej formy zapłaty od Organizatora lub Przedstawiciela Organizatora.

3.12. O pierwszych pięć zwycięskich pracach zadecyduje głosowanie jury wybranego przez Organizatora. Skład jury i wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. O kolejnych cztery nagrodzonych pracach zadecyduje głosowanie publiczne na stronie Konkursu.

3.13. Na Organizatorze nie spoczywa jakakolwiek odpowiedzialność za poprawność świadczeń członków jury, ani innych osób biorących udział w Konkursie.

3.14. Wszelkie środki wspomagające głosowanie, takie jak roboty, zakup głosów, zmiana adresu IP i podobne są niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia pracy, nawet w przypadku podejrzenia, bez podania powodu.

4. Dobroczynność

4.1. Partnerem charytatywnym Konkursu jest organizacja „Lekarze Bez Granic“, dalej zwana Partnerem.

4.2. Organizator zobowiązuje się do wpłaty 2000 Euro na konto Partnera, a kwota ta zostanie przelana najpóźniej do końca 2015 roku.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia pozostające poza jego kontrolą oraz za wydarzenia, których nie mógł przewidzieć nawet z zachowaniem należytej staranności.

5.2. Organizator będzie obchodził się z uzyskanymi danymi osobowymi Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko do celów przeprowadzenia i ewaluacji niniejszego Konkursu. Przekazując dane osobowe do celów Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na to, aby Organizator opublikował imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna.

5.3. W niniejszym Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, członkowie ich rodzin i osoby bliskie (na mocy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. /Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r./), ani żaden z Partnerów projektu podanych w jakiejkolwiek komunikacji związanej z niniejszym Konkursem lub ich pracownikom, członkom ich rodzin lub osobom bliskim. W żadnym przypadku, żadnej z ww. osób nie przysługuje prawo do otrzymania nagrody.

5.4. Niniejszy Regulamin i stosunki prawne z niego wynikające oraz dalsze stosunki prawne nawiązane pomiędzy organizatorem i Uczestnikiem w czasie trwania Konkursu lub w związku z nim podlegają postanowieniu § 919 i następującym ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. /Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r./ i innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory wynikające z tych stosunków prawnych mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądom Rzeczpospolitej Polski.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, odroczenia lub zmodyfikowania niniejszego Konkursu lub jego Regulaminu lub jakiejkolwiek jego części bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania lub odwołania Konkursu lub zmiany jego regulaminu. Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do kompensacji kosztów poniesionych w związku z Konkursem.

Regulamin niniejszego Konkursu obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.