A 2015-ös Astra Tehetség pályázat szabályzata

1. Hatály

1.1 A "2015-ös ASTRA Tehetség” pályázatot (a továbbiakban: a „Pályázat”) a Szervező azzal a céllal hirdette meg 8 - 15 éves gyermekek számára, hogy rajzoljanak, fessenek vagy más engedélyezett technikákat alkalmazva készítsenek egy születésnapi üdvözlőlapot az idén 30 éves SES ASTRA vállalatnak.

1.2. A jelen feltételek („Pályázati szabályzat") meghatározzák az ASTRA CEE Sp. z o.o. („Szervező") által szervezett Pályázaton részt vevő Pályázók jogait és kötelezettségeit. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók elfogadják a jelen Pályázati szabályzatot.

2. Általános rendelkezések

2.1. A Pályázat 2015. október 1-jétől 2015. november 30-ig tart. A Pályázat által érintett országok Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Románia. A rajzverseny szabályzata Magyarország területén érvényes.

2.2. A közönségszavazatokat 2015. november 16-tól lehet leadni a www.astratalent.eu honlapon. Szavazni 2015. november 30-ig, hétfő éjfélig lehet.

2.3. Az eredményeket a Pályázat lezárását követő három héten belül a Szervező honlapján teszik közzé.

2.4. A pályázati díjakat a Szervező ajánlja fel. A Szervező fenntartja a győztes Pályázó kiválasztásának és a díj odaítélésének jogát. A díjak jogi úton nem követelhetők, alternatív díjak nem állnak rendelkezésre. A díjakat futárszolgálattal kézbesítik a győztesek címére.

2.5 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény rendelkezéseinek értelmében a nyilvános pályázatok díjai személyi jövedelemadó-kötelesek lehetnek. Az elnyert díj után az adóelőleg megállapítása, megfizetése a győztes felelőssége.

3. A Pályázat alapelve

3.1. Pályázó (a továbbiakban: “Pályázó”) minden olyan személy, aki megfelelő módon feltölti a pályázati jelentkezési lapot, valamint egy szkennelt képet vagy jó minőségű fényképet (a továbbiakban: „Pályamű”) a www.astratalent.eu honlapra; a feltöltött képnek legalább 1600 x 1200 pixel felbontásúnak kell lennie. A Pályázaton való részvételnek és a Pályamű érvényességének fontos előfeltétele, hogy a Pályázó minden szükséges adatot kitöltsön a pályázati jelentkezési lapon.

3.2. A Pályázaton részt vehet minden, az 1.1. pontban írtaknak megfelelő személy, akinek Pályaművét az oktatási intézménye (például általános iskolája), illetve felügyelő tanára vagy gondviselője nyújtja be. A Pályázók kizárólag szülői/gondviselői engedéllyel vehetnek részt a Pályázaton. A győztes Pályázók csak írásbeli részvételi engedéllyel vehetik át a díjukat.

3.3. A nem a www.astratalent.eu honlapon, hanem más módon (postán, e-mailben, stb.) benyújtott képek és pályázati jelentkezési lapok elutasításra kerülnek.

3.4. Az idei Pályázaton nem vehetnek részt a korábbi években már benyújtott, illetve a belőlük származtatott művek.

3.5. A Pályaműveknek álló vagy fekvő A4-es vagy A3-as formátumúaknak kell lenniük. Engedélyezett technikák: vonalrajz, olajfestmény, festmény, rajz, illetve más szabadkézi rajz- vagy festéstechnika, amely lehetővé teszi a mű síkbeli (2D) szkennelését. Számítógépes grafika alkalmazása nem megengedett.

3.6. A győztes Pályaművek díjazásban részesülnek.

3.7. Két kategóriában összesen kilenc Pályamű kerül díjazásra. Az öt legjobb Pályaművet szakmai zsűri választja ki. További négy Pályamű díjazásáról a Pályázat honlapján leadott közönségszavazatok döntenek. A kiválasztás meghatározó szempontja a kapott közönségszavazatok száma; szavazategyenlőség esetén az egyes Pályaművek népszerűségi sorrendje dönt. A zsűri által kiválasztott győztesek díjai a következők: 1. helyezett: iPad Air WiFi 32GB; 2. helyezett: iPad mini WiFi 16GB; 3. helyezett: iPod Touch 5, 64GB; 4. helyezett: iPod Touch 5, 32GB; 5. helyezett: iPod Nano 7, 16GB. A közönségdíjasok egységes díja az 1 - 4. helyezett számára: Sky Watcher BK707AZ2 csillagászati távcső.

3.8. A Pályázat eredményhirdetését követően a győzteseket elektronikus üzenetben értesítik a pályázati jelentkezési lapon általuk megadott e-mail címen. A győztes Pályázók kötelesek az eredményhirdetéstől számított 14 napon belül beküldeni (i) az eredeti művet, valamint (ii) a gondviselő eredeti írásbeli engedélyét a Szervező Megbízottjának az alábbi címre. Az eredeti Pályamű beküldését elmulasztó győztes Pályázó elveszíti a díjjogosultságát. A pályaműveket a PRAM Consulting (a „Szervező Megbízottja”) részére kell megküldeni a következő címre: Na Březince 6, 150 00 Prague 5, Czech Republic.

3.9. A Pályázó felel azért, hogy az általa létrehozott mű más személyek szerzői jogait ne sértse.

3.10. A Szervező, a zsűritagok, illetve az esetleges partnerek NEM felelnek a következőkért: (i) a Pályázattal összefüggésben a résztvevőknél felmerült költségekért, veszteségért vagy káresetért; (ii) a résztvevők esetleges elmaradt hasznáért; (iii) a résztvevők vagy harmadik felek a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ismerethiányáért.

3.11. A Pályázaton való részvétellel a Pályázók visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pályázat Szervezője a továbbiakban bármiféle korlátozás nélkül felhasználja műveiket marketing és kereskedelmi célokra, amely felhasználás semmiféle javadalmazási vagy más fizetési kötelezettséget nem ró sem a Szervezőre, sem a Szervező Megbízottjára.

3.12. Az első 5 Pályaművet a Szervező által kijelölt szakmai zsűri szavazással választja ki. A zsűri összetételét és a Pályázat eredményét a Szervező honlapján teszik közzé. További négy Pályaművet a Pályázat honlapján leadott közönségszavazatok alapján választanak ki.

3.13. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a zsűritagok, illetve más résztvevők nyilatkozatainak helyességéért.

3.14. Tilos minden szavazástámogató eszköz, például szavazórobot, szavazatvásárlás, IP cím megváltoztatása és hasonlók alkalmazása. Fenntartjuk a jogot, hogy gyanú esetén bármely rajzot minden indoklás nélkül elutasítsunk.

4. Jótékonyság

4.1. A Pályázat jótékonysági partnere (a továbbiakban: a „Partner”) az „Orvosok határok nélkül“ nemzetközi segélyszervezet.

4.2. A Szervező vállaja, hogy 2000 eurót adományoz a Partner számára, és az összeget legkésőbb 2015. év végéig átutalja a Partner számlájára.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Szervező nem vállal felelősséget az általa befolyásolhatatlan eseményekért, melyek a gondos szakmai erőfeszítései során előreláthatatlanok voltak.

5.2. A Szervező a pályázat során birtokába jutott személyes adatokat a 2011. évi CXII az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 szóló törvényben és egyéb jogszabályokban foglalt módon bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek ki nem adja, azokat csak a megadott cél érdekében használja. A pályázó személyes adatait a Szervező a pályázat során kizárólag a feldolgozás és a kiértékelés során veszi igénybe. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával a pályázó és törvényes képviselője hozzájárul, hogy díjnyertes pályázat esetén a Szervező nyilvánosságra hozza a pályázó kereszt- és vezetéknevét, továbbá lakcímét. A pályázó - törvényes képviselőjén keresztül - kijelenti, hogy rendelkezésre bocsátja a személyes adatait és a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulása önkéntes.

5.3. A jelen pályázaton nem indulhatnak a Szervező alkalmazottai, azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b), sem a projekt bármelyik olyan partnere, mely bármilyen összefüggésben van a jelen pályázattal, sem alkalmazottaik, családtagjaik, illetve azok közeli hozzátartozói sem. A jelen bekezdésben feltüntetett személyek semmilyen esetben nem jogosultak nyereményre.

5.4. A jelen feltételekre és az ezekből eredő jogviszonyokra, illetve a Szervező és a pályázó között a pályázat során létrejött, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb jogviszonyokra a magyar jog előírásai vonatkoznak.

5.5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor lerövidítse, felfüggessze, visszavonja, vagy módosítsa a pályázati feltételeket. A pályázat feltételeinek a módosítása nem jogosítja fel a pályázót a pályázatra fordított költségei megtérítésére.

A jelen pályázati feltételek 2015. október 1-jén lépnek hatályba.