Правила на конкурса Astra Talent 2015

1. Обхват

1.1 Под „Конкурс” се разбира събитието „ASTRA Тalent 2015“ (по-нататък само „Конкурс”), обявено от Организатора, чиято цел е да покани деца на възраст от 8 до 15 години, които чрез своите рисунки или картини да изобразят “поздравителна картичка за 30 –тата годишнината на SES ASTRA.”.

1.2 Тези Общи условия ("Правила на конкурса") определят правата и задълженията на участниците в конкурса, организиран от ASTRA CEE Sp. z o.o. наричан за кратко "Организатор". Чрез участието си в конкурса участниците се съгласяват да се придържат към правилата му от тук нататък. Писмено съгласие ще се изисква единствено от родителите или настойниците на победителите, за да получат наградите си.

2. Общи условия

2.1 Конкурсът ще започне на 1-ви октомври 2015 г. и ще приключи на 30-ти ноември 2015 г. Конкурсът ще се проведе на територията на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Румъния. Тези правила се отнасят за Конкурса в България.

2.2 Гласуването на страницата www.astratalent.eu ще бъде отворено в понеделник 16-ти ноември 2015 и ще приключи в понеделник 30-ти ноември, неделя, в полунощ.

2.3 Резултатите от Конкурса ще бъдат обявени на страницата на организатора не по-късно от три седмици след края на Конкурса.

2.4 Наградите в конкурса са осигурени от Организатора. Спечелените награди не могат да бъдат обект на правен иск. Няма алтернативи и замени на посочените награди. Победителите трябва да получат наградите си лично (наградите ще бъдат изпратени до домовете на победителите с куриер).

2.5 Съгласно закона за Данъците върху доходите на физическите лица, получените парични и предметни награди от участие в игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се облагат с данък съгласно чл.35, ал. 1, т.2 от същия. Отговорност за облагането на наградата носи печелившият или неговият законен представител.

3. Принципи на конкурса

3.1 Участник в конкурса е всеки, който качи сканирано изображение или снимка на своята творба на интернет страницата www.astratalent.eu, като изображението трябва е в резолюция не по-малка от 1600 x 1200 пиксела. Важно условие за валидно участие в конкурса е да се попълни коректно бланката за контакт с участника.

3.2 Конкурсът е отворен за всички участници, чрез техните учебни заведения или техните учители, както и други лица, които отговарят на изискванията на параграф 1.1. Във всеки един момент от конкурса, родителят или настойникът на участника трябва да е съгласен с участието му.

3.3 Изображения изпратени по пощата, или по електронната поща (имейл), няма да се допускат. Приемат се единствено изображения качени през сайта www.astratalent.eu.

3.4 До участие в конкурса не се допускат изображения от миналогодишния конкурс или техни производни.

3.5 Творбите за конкурса трябва да са във формат А4 или А3 с произволна ориентация. Позволените техники са: живописни, графични и смесени в двуизмерен формат, които позволяват сканиране или заснемане на произведението в 2D изображение. Компютърна графика не се допуска.

3.6 Произведенията на победителите ще бъдат оценени с материални награди.

3.7 Ще бъдат оценени общо 9 творби от конкурса в две категории. Професионално жури ще оцени най-добрите 5 произведения в конкурса. Останалите 4 творби ще бъдат избрани чрез гласуване на страницата на конкурса. При гласуването на публиката решаващ е броят на гласовете, при равен брой гласове определящ ще бъде рейтингът на отделните рисунки.

Наградите, които ще бъдат определени от експертното жури са: 1-во място: iPad Air WiFi 32GB; 2-ро място: iPad mini WiFi 16GB; 3-то място: iPod Touch 5th gen 64GB; 4-то място: iPod Touch 5th gen 32GB; 5-то място: iPod Nano 7th gen 16GB. Публиката ще присъди четири еднакви награди за местата от 1-во до 4-то и това е телескоп - Sky Watcher BK707AZ2.

3.8 След обявяване на резултатите, победителите ще бъдат известени по имейл (електронна поща) на посочения от тях адрес. След това те, в рамките на 10 календарни дни, трябва да изпратят оригинала на творбата, с която участват, на адреса на организатора. Ако не изпратят творбата на адреса на Организатора на конкурса, им се отнема правото на награда. Творбите ще се събират от „Янев и Янев“ ООД, ул. Тодор Стоянов 17, София 1113, наричан за кратко „Агент на организатора“.

3.9 Участниците и техните законни представители носят отговорността за това, че произведенията им не нарушават авторските права на други лица по смисъла на Закона за авторските права и сродните му права на Република България, както и международната нормативна уредба в областта на авторските права, интелектуалната собственост и сродните им на тях права.

3.10 „Организаторът”, членовете на журито или „Партньорът” не са отговорни при : (i) възникване на непредвидени разходи, загуби и отговорности, възникнали с резултат от участието в конкурса, (ii) щети възникнали в резултат от очаквани награди и печалби от страна на участника (iii) случай, че участникът не разбира правата си във връзка със Закона за Авторското право и сродните му права или на трети страни за интелектуалната им собственост.

3.11 Приемайки участие в конкурса, учениците се съгласяват техните творби (рисунки, графики, картини) да се използват, при възникнали възможности с маркетингови и търговски цели от Организатора на конкурса, без каквито и да било ограничения и очакване от възнаграждение от страна на „Организатора” или „Агента на Организатора”.

3.12 Първите пет победители ще бъдат избрани с гласуване на журито, избрано от Организатора. Съставът на журито и резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на организатора. Другите четири творби ще бъдат избрани с публично гласуване на интернет страницата на конкурса.

3.13 „Организаторът” не носи никаква отговорност за верността на изявленията на членовете на журито и други участници в „Конкурса”.

3.14. Не се позволява използването на допълнителна подкрепа като роботи, смяна на IP адреса и подобни. Дори в случай на съмнение сме оторизирани да премахнем съответната картина от конкурса, без да посочваме причина.

4. Дарителство

4.1. Партньор за дарителство на Конкурса е "Лекари без граница", наричан за кратко по-нататък “Партньор”.

4.2. Организаторът се обвързва да дари 2000 евро на партньора не по-късно от края на 2015г.

5. Заключителни разпоредби

5.1. Организаторът не носи отговорност за събития, които са извън неговия контрол и за събития, които не е могъл да предвиди при цялата дължима професионална грижа.

5.2. Организаторът ще обработва предоставените му лични данни на участниците в съответствие със Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни на участниците ще бъдат обработвани само от Организатора и то само с цел обработка и оценяване на настоящия конкурс. Предоставяйки личните си данни за нуждите на конкурса, участникът се съгласява, че организаторът има право да публикува името, фамилията и на участниците, оценени в конкурса с награда. Участникът е съгласен да предостави личните си данни и че съгласието за обработването им е доброволно.

5.3. В този конкурс нямат право да участват служители на Организатора на конкурса, членове на семействата им или близки лица, също така нямат право да участват лица (по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Република България), свързани с организирането и провеждането на конкурса, нито някой от партньорите по проекта, посочени, в която и да е кореспонденция, свързана с този конкурс, включително техните служители, членовете на семействата им или близки лица.

5.4. Тези условия и правните взаимоотношения, произтичащи от тях, както и други правни взаимоотношения, възникнали между организатора и участниците по време на провеждане на конкурса или във връзка с него ще се уреждат от разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права на Република България

5.5 Организаторът си запазва правото да отмени, отложи или промени настоящия конкурс и настоящите условия на конкурса или произволна част от тях, без да посочва причина. Промяната на правилата на конкурса не дава право на участниците в конкурса на покриване на разходите, направени по него.

Условията на този конкурс влизат в сила на 1 октомври 2015 г.